XXIX.

Kongres Slovenskej
kardiologickej
spoločnosti

2. - 4. október 2024

X-BIONIC SPHERE, ŠAMORÍN

Videopozvánka

SLÁVNOSTNÝ VEČER SKS

Workshopy a simulátory

Zaregistrovať sa na workshopy alebo simulátory môžete pomocou tohto tlačidla

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

pozdravujeme Vás a vítame na XXVII. kongrese Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Stretávame sa opäť po roku. Po ďalšom ťažkom roku poznačenom nielen epidémiou COVID 19, ale aj zložitou a neistou ekonomickou situáciou, vyhrotenými problémami v zdravotníctve, turbulenciami na domácej politickej scéne a v neposlednom rade aj vojnou na Ukrajine.

To všetko nás ťaží a trápi, odčerpáva sily, ukrajuje z nádeje, pridáva na obavách o budúcnosť. Ale predsa sme tu, predsa ste sa rozhodli prísť, predsa sme pripravili hodnotný odborný a spoločenský program. Je to preto, lebo jedna z najdôležitejších vecí v našom živote je naša práca či možno poslanie. Pocit toho, že robíme niečo zmysluplné a potrebné, pocit zodpovednosti k ľuďom, ktorí nám zverujú to najcennejšie čo majú – život a zdravie – nás privádza na odborné podujatia. Chceme vedieť viac, aby sme mohli lepšie liečiť, účinnejšie pomáhať. Chceme sa podeliť o skúsenosti a, v neposlednom rade, chceme tráviť čas v blízkosti ľudí, ktorí zdieľajú podobné starosti aj radosti, chápu aké prekážky musíme prekonávať, aký zápas zvádzame a s akými dilemami sa musíme vyrovnať. A tiež sa chceme trochu zabaviť, zaspomínať a potešiť sa s priateľmi, ktorí chápu náš špecifický humor.     

Veríme, že tohtoročný kongres naplní vaše očakávania. Pripravili sme ho v tomto roku vo výrazne pozmenenom formáte a veríme, že tieto zmeny nájdu pozitívnu odozvu.

Po dlhšej diskusii výbor SKS prijal rozhodnutie, aby sa kongres začal v stredu a končil v piatok. Táto zmena má niekoľko dôvodov. Potrebovali sme predĺžiť trvanie kongresu, pretože sme chceli vytvoriť viac priestoru na plenárne sekcie. Súčasne sa dlhodobo stávalo, že sobotné sympóziá a sekcie boli málo navštevované. Myslíme si tiež, že účasť na kongrese je práca. Preto chceme ukončiť kongres v piatok a tak neuberať zdravotníkom, ktorí majú zákonnú povinnosť sa vzdelávať, čas na regeneráciu síl, čo nepochybne potrebujú.

V programe je zaradených niekoľko plenárnych sekcií, ktoré tvoria implementačné mítingy. Aj toto súvisí so zámerom SKS vytvoriť dostatok priestoru na to, aby komunita kardiológov na Slovensku mala šancu spoločne rozoberať nové aspekty diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení formulované v odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti a diskutovať o dopadoch týchto odporúčaní a ich aplikácii v našej klinickej praxi.

Po viacerých “chudobnejších” rokoch mal programový výbor možnosť vyberať z relatívne veľkého počtu originálnych prác, ktoré boli prihlásené vo forme abstraktov. Časť sme zaradili medzi orálne prezentácie, často v kombinácii s vybranými prehľadovými prednáškami, aby sme zvýšili atraktivitu sekcií originálnych prác. V stredu večer 5. októbra usporiadame posterovú sekciu. Počas nej budete mať nielen príležitosť diskutovať s autormi o výsledkoch ich pozorovaní, ale sa aj občerstviť malým pohostením. Súčasne s tým budete mať možnosť elektronicky hlasovať a vybrať v súťaži najlepší poster. Tento večer bude tiež večerom premiéry asi 30-minútového dokumentárneho filmu o transplantácii srdca, ktorý pripravilo občianske združenie Dar života. Ide o naozaj vysoko profesionálne aj umelecky vydarené dielo.

Hlavnou spoločenskou akciou úzko súvisiacou s profesionálnou činnosťou SKS bude odovzdávanie cien najvýznamnejším a najaktívnejším členom SKS. Stretneme sa pri tejto príležitosti večer 6. októbra a verím, že využijete možnosť a prijmete pozvanie na večeru, ktorú pre vás SKS pripraví.

Všetky sekcie kongresu budú zaznamenávané a po skončení podujatia dostupné v archíve na webovej stránke SKS. Nebude však možnosť sledovať kongres on line.

Prijali sme tiež niekoľko rozhodnutí, ktoré majú podporiť ekologický rozmer našich mítingov. Nebude k dispozícii tlačený kompletný program, minimalizuje sa použitie plastov, vynasnažíme sa všetky činnosti robiť s minimom odpadu. Veríme, že aj keď to môže v niektorých smeroch priniesť trochu nepohodlia, tak tieto rozhodnutia pochopíte a podporíte.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zostavení programu a organizácii podujatia a tým odovzdali SKS nielen svoj um a čas, ale aj prebrali zodpovednosť za úspech tejto náročnej akcie.

Dúfame, že odborný aj spoločenský program Kongresu naplní vaše očakávania. Veľmi oceníme spätnú väzbu a návrhy a nápady na zlepšenie budúcich akcií SKS.

Tešíme sa na stretnutie, na tvorivú a priateľskú atmosféru, ktorá vždy vládla na našich odborných stretnutiach.

Za organizačný a programový výbor  

Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA
prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Miesto konania

X-BIONIC® HOTEL Šamorín.

Stránky určené odbornej verejnosti!

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?

Tieto stránky sú určené odborným pracovníkom v zdravotníctve.
Informácie nie sú určené pre laickú verejnosť.

Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi vyhláseniami:

Potvrdzujem, že som osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto webových stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.